• IPR Albania

    youtube website

    IPR Albania is a new platform that covers all aspects of your communication needs, helping you reach, target and engage your audience. This platform provides media database, monitoring, and analytics solutions for PR and Media professionals. Their mission is to help students, academics and anyone who is interested in field of PR to identify and connect with influencers, capture coverage, and measure the impact of everything they do.

    IPR Albania është një platformë e re që mbulon të gjitha aspektet e nevojave tuaja në fushën e komunikimit duke ju ndihmuar të arrini, targetoni dhe angazhoni audiencën tuaj. Kjo platformë ofron bazën e të dhënave të medias, monitorim dhe zgjiddhje analitike për PR dhe profesionistët e medias. Misioni i tyre është t’i vijnë në ndihmë studentëve, akademikëve dhe të gjithë atyre që janë të interesuar në fushën e PR, të identifikojnë dhe të lidhen me njerëz që kanë influencë, për të kapur mbulim mediatik dhe për të matur impaktin e çdo gjëje që bëjnë.