• Unique Intelligent Social Learning Improves (UIsLI)

  UIsLI is a vocal dictionary in Albanian. The name “UIsLI” describes the main qualities of this vocabulary:
  “U” – unique – is unique in its kind in the Albanian market for the moment;
  “I” – intelligent – uses artificial intelligence to function;
  “S” – the initial social idea is intended to have a social impact;
  “L” – learning-the main use to learn;
  “I” – improvement- improvement in the lives of potential users.  
  The idea of ​​creating UIsLI was more like a desire to meet an existing demand in the Albanian market: the lack of a vocal dictionary in Albanian language, suitable for use by people with limited viewing opportunities. Being the UIsLI main goal is to create a social impact in Albanian society, the dictionary will be offered free of charge to people with visual impairments.

  UIsLI është një fjalor zanor në gjuhën shqipe. Emri “UIsLI”  përshkruan cilësitë kryesore të këtij fjalori:
  “U”- unique- është unik në llojin e tij në tregun Shqiptar për momentin;
  “I” – intelligent- përdor inteligjencën artificiale për të funksionuar;
  “S”- social- ideja fillestare synon të ketë një impakt social;
  “L”- learning-përdorimi kryesor për të mësuar;
  “I”- improvement- përmirësim në jetën e përdoruesve potencialë.
  Ideja për krijimin e UIsLI lindi më tepër si një dëshirë për të përmbushur një kërkesë ekzistuese në tregun shqiptar: mungesën e një fjalori zanor në gjuhën shqipe, të përshtatshëm për përdorim nga njerëzit me mundësi të kufizuara në shikim.Duke qenë se qëllimi kryesor i UIsLI është të krijojë një impakt social në shoqërinë shqiptare, fjalori do ju ofrohet falas personave me kufizime shikimi.

  Social profiles

Leave a reply.