• Ina Photography

   

  Ina Toska is a 30 years old girl with special needs. She has started to work as a freelance photographer since 2011. Ina has been working as a voluntary photographer at “Horizont” center which is a center located in Fieri for children with disabilities.

  Ina Toska, 30 vjeçarja me aftësi të veçanta, punon si  fotografe që prej vitit 2011 në qytetin e Fierit. Kryesisht Ina ka punuar për evente të vogla dhe për organizata të ndryshme. Ajo aktualisht punon si fotografe vullnetare për qendrën e fëmijëve me aftësi ndryshe “Horizont”.

 • Gjimnazistet.al

  The first portal of math and physics instruction for high school students. Our focus is not just solving the exercises, but also the step-by-step explanation of any mathematical shift as in solving math and physics exercises. This is the pillar of this project and its philosophy, the key to success is that every high school student can increase his results in these subjects.

  Portali i pare i mesimeve te matematikes dhe fizikes per gjimnazistet. Fokusi ynë është jo thjesht zgjidhja e ushtrimeve, por edhe shpjegimi hap pas hapi i çdo kalimi matematik si në zgjidhjen e ushtrimeve të matematikës, ashtu dhe në ato të fizikës.Kjo eshte shtylla e këtij projekti dhe filozofia e tij, çelësi i suksesit që çdo gjimnazist të mund të rrisë rezultatet e tij në këto lëndë.

 • School online

  School online sherben si platforme informacioni per nxenesit e shkollave 9 vjecare dhe te mesme duke ju mundesuar prinderve te dhenat e plota per ecurine e arsimimit te femijeve.Ky sherbim mundeson listen e perditesuar te notave sipas javeve ,ecuria ne te gjitha lendet mesimore si dhe pjesmarrja ne shkolle.Sherbim i moderuar qe kursen kohen dhe perditeson ne cdo kohe arsimimin e femijeve tuaj.

 • Taje

  Qirinje te prodhuar me dyllin e bletes,te vetmit ne tregun aktual duke shtuar elemente te personalizuar. Sigurojne kohezgjatje me te gjate djegie duke mos ndotur ajrin.Gjate procesit te konsumit nuk leshojne kimikate te demshme per ambjentet tuaja .” Taje” vjen si nje risi ne tregun shqiptar si produkt “handamade -bio ” .

 • EPTON (Shtepia e librit zanor)

  Shtëpia e librit Zanore ‘Epton’ vjen në formën e një aplikacioni në celularin tuaj

  ku mund të  dëgjoni përralla dhe histori për fëmijë dhe jo vetëm.Me shkarkimin e aplikacionit ju do të mund të hyni në librarinë tonë të larmishme dhe të zgjidhni përrallën që ju pëlqen,

  të lexuar nga shqipfolës të zgjedhur.

 • Jemi njesoj

  Multidisciplinary center providing full logopedic service and sign language course. Logopedic service is a service that is offered mainly to children who have present problems with articulation as a primary problem or another problem during which the communication and expression of the world is achieved that the child’s interior. Sign language is enabled with the course, an innovation in which not only signs are taught, but a part of the culture of people do not hear.

  Qender multidisplionare ku ofrohet sherbimi i plote i logopedise dhe kursi i gjuhes se shenjave.Sherbimi i logopedise eshte nje sherbim qe ju ofrohet kryesisht  femijeve te cilet paraqesin probleme me artikulimin si problem paresor ose nga nje problem tjeter gjate te cilit arrihet komunikimi dhe shprehja e botes se brendshme te femijes.Gjuha e shenjave mundesohet me kursin ,nje risi gjate te cilit mesohen jo vetem shenjat por nje pjese e kultures se njerezve te nuk degjojne.

   

 • Romanoavazi-Bar Caffe

  Romanoavazi -Bar Caffe & much more ofron nje ambjent krejtesisht ndryshe ne llojin e tij duke krijuar mundesi njohje te kulture rome. Romanoavazi do sherbeje si koncept ne promovimin e elementeve te kultures rome me muziken ,gjuhen,produkte hand-made I konceptuar ne bar-kafe.

 • Unique Intelligent Social Learning Improves (UIsLI)

  UIsLI is a vocal dictionary in Albanian. The name “UIsLI” describes the main qualities of this vocabulary:
  “U” – unique – is unique in its kind in the Albanian market for the moment;
  “I” – intelligent – uses artificial intelligence to function;
  “S” – the initial social idea is intended to have a social impact;
  “L” – learning-the main use to learn;
  “I” – improvement- improvement in the lives of potential users.  
  The idea of ​​creating UIsLI was more like a desire to meet an existing demand in the Albanian market: the lack of a vocal dictionary in Albanian language, suitable for use by people with limited viewing opportunities. Being the UIsLI main goal is to create a social impact in Albanian society, the dictionary will be offered free of charge to people with visual impairments.

  UIsLI është një fjalor zanor në gjuhën shqipe. Emri “UIsLI”  përshkruan cilësitë kryesore të këtij fjalori:
  “U”- unique- është unik në llojin e tij në tregun Shqiptar për momentin;
  “I” – intelligent- përdor inteligjencën artificiale për të funksionuar;
  “S”- social- ideja fillestare synon të ketë një impakt social;
  “L”- learning-përdorimi kryesor për të mësuar;
  “I”- improvement- përmirësim në jetën e përdoruesve potencialë.
  Ideja për krijimin e UIsLI lindi më tepër si një dëshirë për të përmbushur një kërkesë ekzistuese në tregun shqiptar: mungesën e një fjalori zanor në gjuhën shqipe, të përshtatshëm për përdorim nga njerëzit me mundësi të kufizuara në shikim.Duke qenë se qëllimi kryesor i UIsLI është të krijojë një impakt social në shoqërinë shqiptare, fjalori do ju ofrohet falas personave me kufizime shikimi.